แบบฝึกหัดบทที่ 1

ตอนที่ 1
1.ความหมายของคำว่า “เทคโนโลยี” (Technology) คือ
หมายถึง สิ่งที่มนุษย์พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
2.ความหมายของคำว่า “สารสนเทศ” (Information) คือ

หมายถึง ข่าวสารที่ได้จากการนำข้อมูลดิบ (Raw data) จากแหล่งต่าง ๆนำมาคำนวณทางสถิติผ่านกระบวนกา3.ประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
3.ความหมายของคำว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศ” (Information Technology) คือ

หมายถึงการประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาจัดการสารสนเทศที่ต้องการโดยอาศัยเครื่องมือทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ

4.ความหมายของคำว่า “เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์” คือ
หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่สำคัญ ในการเก็บบันทึกข้อมูล การประมวลผลข้อมูล ตลอดจนการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ได้สารสนเทศตามที่ต้องการ
5.ความหมายของคำว่า  “เทคโนโลยีการสื่อการและ โทรคมนานคม” คือ
การช่วยให้การเผยแพร่และแลกเปลี่ยนสารสนเทศง่ายมากยิ่งขึ้น สามารถกระจายข่าวได้รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วนและทันเหตุการณ์
6.องค์ประกอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่
1.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2. เทคโนโลยีสื่อสารสารสนเทศ
7.ตัวอย่าประโยชน์ที่ได้รับจากการนำเทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในองค์กร  คือ
1.ช่วยเพอิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการทำงาน

2. ช่วยจัดระบบสารสนเทศที่มีอยู่ให้เป็นระเบียบ 3. ช่วยให้การสื่อสารมีความรวดเร็ว 4. สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีแบบอื่นได้ 5. ทำให้มีการกระจายโอกาสการเรียนรู้ 6. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสารสนเทศ 7ช่วยลดบุคลากรในการประมวลผลและผลิตสานสนเทศ 8. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
8.ตัวอย่างโปรแกรมระบบประปฏิบัติการ (อย่างน้อย 3 โปรแกรม) ได้แก่
– โปรแกรมระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (UNIX) – โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (DOS) – โปรแกรมระบบปฏิบัติการ Windows XP
9.ยกตัวอย่างแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต คือ
ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
10.ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อสิ่งแวดล้อม คือ
ใช้เทคโนโลยีในการเก็บข้อมูล เช่น ใช้ภาพถ่ายทางอากาศจากดาวเทียมตรวจสอบการถูกทำลาย

สิ้นสุดการสนทนา

 

 

ตอนที่ 2
1
. ข้อใดคือความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ง ถูกทุกข้อ
2. ข้อใดคือกระบวนการดำเนินงานสารสนเทศ
ง ไม่มีข้อถูก
3. ข้อใด ไม่ใช่ อุปกรณ์ที่ใช้ประมวลผล
ง ถูกทั้งข้อ ข และ ค
4. อุปกรณ์ใดที่ใช้สำหรับทำสำเนา

ง ถูกทั้งข้อ ก และ ข้อ ค
5. การสื่อสารโทรคมนาคมหมายถึงข้อใด
ง ถูกทุกข้อ
6. เครื่องมือที่สำคัญ ในการเก็บบันทึกข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล
ง สารสนเทศ
7. ข้อใดทำให้สังคมยุคเกษตรกรรมเปลี่ยนมาเป็นยุคอุตสาหกรรมและยุคของข้อมูลข่าวสาร
ก เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม
8. ข้อใดคือผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านลบ
ง ถูกทกข้อ
9. กระทรวงไอซีทีมีชื่อเต็มว่าอย่างไร
ก กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
10. ข้อใดคือหน้าที่ของกระทรวงไอซีที
ค ถูกทั้งข้อ ก และ ข

 

ตอนที่ 1
1.ความหมายของคำว่า “เทคโนโลยี” (Technology) คือ
หมายถึง สิ่งที่มนุษย์พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
2.ความหมายของคำว่า “สารสนเทศ” (Information) คือ

หมายถึง ข่าวสารที่ได้จากการนำข้อมูลดิบ (Raw data) จากแหล่งต่าง ๆนำมาคำนวณทางสถิติผ่านกระบวนกา3.ประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
3.ความหมายของคำว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศ” (Information Technology) คือ

หมายถึงการประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาจัดการสารสนเทศที่ต้องการโดยอาศัยเครื่องมือทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ

4.ความหมายของคำว่า “เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์” คือ
หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่สำคัญ ในการเก็บบันทึกข้อมูล การประมวลผลข้อมูล ตลอดจนการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ได้สารสนเทศตามที่ต้องการ
5.ความหมายของคำว่า  “เทคโนโลยีการสื่อการและ โทรคมนานคม” คือ
การช่วยให้การเผยแพร่และแลกเปลี่ยนสารสนเทศง่ายมากยิ่งขึ้น สามารถกระจายข่าวได้รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วนและทันเหตุการณ์
6.องค์ประกอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่
1.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2. เทคโนโลยีสื่อสารสารสนเทศ
7.ตัวอย่าประโยชน์ที่ได้รับจากการนำเทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในองค์กร  คือ
1.ช่วยเพอิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการทำงาน

2. ช่วยจัดระบบสารสนเทศที่มีอยู่ให้เป็นระเบียบ 3. ช่วยให้การสื่อสารมีความรวดเร็ว 4. สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีแบบอื่นได้ 5. ทำให้มีการกระจายโอกาสการเรียนรู้ 6. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสารสนเทศ 7ช่วยลดบุคลากรในการประมวลผลและผลิตสานสนเทศ 8. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
8.ตัวอย่างโปรแกรมระบบประปฏิบัติการ (อย่างน้อย 3 โปรแกรม) ได้แก่
– โปรแกรมระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (UNIX) – โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (DOS) – โปรแกรมระบบปฏิบัติการ Windows XP
9.ยกตัวอย่างแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต คือ
ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
10.ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อสิ่งแวดล้อม คือ
ใช้เทคโนโลยีในการเก็บข้อมูล เช่น ใช้ภาพถ่ายทางอากาศจากดาวเทียมตรวจสอบการถูกทำลาย

สิ้นสุดการสนทนา

 

 

ตอนที่ 2
1
. ข้อใดคือความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ง ถูกทุกข้อ
2. ข้อใดคือกระบวนการดำเนินงานสารสนเทศ
ง ไม่มีข้อถูก
3. ข้อใด ไม่ใช่ อุปกรณ์ที่ใช้ประมวลผล
ง ถูกทั้งข้อ ข และ ค
4. อุปกรณ์ใดที่ใช้สำหรับทำสำเนา

ง ถูกทั้งข้อ ก และ ข้อ ค
5. การสื่อสารโทรคมนาคมหมายถึงข้อใด
ง ถูกทุกข้อ
6. เครื่องมือที่สำคัญ ในการเก็บบันทึกข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล
ง สารสนเทศ
7. ข้อใดทำให้สังคมยุคเกษตรกรรมเปลี่ยนมาเป็นยุคอุตสาหกรรมและยุคของข้อมูลข่าวสาร
ก เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม
8. ข้อใดคือผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านลบ
ง ถูกทกข้อ
9. กระทรวงไอซีทีมีชื่อเต็มว่าอย่างไร
ก กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
10. ข้อใดคือหน้าที่ของกระทรวงไอซีที
ค ถูกทั้งข้อ ก และ ข

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s